Met ingang van de Erfgoedwet moeten archeologische uitvoerders van gravend onderzoek beschikken over een certificaat. Parallel hieraan is het Actorregister Archeologie gestart, waarin je als actor moet zijn opgenomen om bepaalde archeologische uitvoerende werkzaamheden te mogen verrichten. Afgelopen half jaar is een projectgroep bij Archeologie Delft bezig geweest dit te realiseren en zijn onze werkzaamheden en kwaliteitsborging getoetst door de certificerende instelling KIWA. Het auditrapport is positief, dus zijn we vanaf heden gecertificeerd voor de onderdelen booronderzoek, proefsleuven en opgravingen! Het certificaat is 4 jaar geldig. Er vindt nu jaarlijks zowel een externe als een interne audit plaats waarmee we de kwaliteit van onze werkzaamheden bewaken. Daarnaast willen we de komende jaren ons gaan certificeren voor de vrijwillige certificaten voor depotbeheer, bureauonderzoek en het opstellen van programma’s van eisen.